Dr. Tóth Ádám

Hitelbiztosítéki nyilvántartás

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) és a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Hbnyr.) rendelkezései alapján a hitelbiztosítéki nyilvántartás 2014. március 15. és 2014. április 15. között az alábbiak szerint működik.

Regisztráció

A Hbnyr. 46. §-a alapján 2014. március 15-től 2014. március 23-ig kizárólag a hitelbiztosítéki rendszerbe történő regisztrációra és azonossági nyilatkozat tételére van mód.
 
A regisztráció kétféleképpen kezdeményezhető:
(1) amennyiben a kérelmező rendelkezik elektronikus aláírással, akkor az erre szolgáló, március 17-től elérhető honlapon;
(2) ha a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással, és a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a Hbnytv. 8. §-a szerint kívánja megtenni, akkor a közjegyzőnél.

A kérelmezőnek a regisztráció során meg kell adnia
(a) családi és utónevét,
(b) születési családi és utónevét,
(c) anyja születési nevét,
(d) születési helyét és idejét,
(e) lakcímét, valamint nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról.
 
A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek közjegyző előtt azonossági nyilatkozatot kell tennie. Ennek megtételére a Hbnyr. 11. § (3) bekezdése szerint a regisztrációs kérelem sikeres benyújtásától számított 15 munkanap áll rendelkezésére. Ha e határidőt elmulasztja, új regisztrációs kérelmet kell előterjesztenie a hitelbiztosítéki rendszeren keresztül.
Az azonossági nyilatkozatban a kérelmező nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről. Az azonossági nyilatkozat formanyomtatványa március 17-től elérhető a MOKK honlapján.
Az azonossági nyilatkozat megtétele során a közjegyző ellenőrzi a kérelmező személyi és okmányadatait, majd az azonossági nyilatkozaton tanúsítja, hogy a kérelmező azonossági nyilatkozatot tett, az azonossági nyilatkozaton megadott adatai megegyeznek a regisztráció során megadott és a hitelbiztosítéki rendszerben tárolt adataival, a hitelbiztosítéki rendszerben pedig rögzíti az azonossági nyilatkozat megtételének tényét.
Az így záradékolt azonossági nyilatkozatot a közjegyző visszaadja a kérelmező részére, s ez egyúttal a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adatairól szóló tanúsítványként is szolgál [Hbnyr. 11. § (5) bekezdés].
Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. Az állandó képviselő törvényes képviselő, szervezeti képviselő, illetve ilyen képviseletre meghatalmazott személy lehet. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános jelleggel, visszavonásig adta.
 
Az azonossági nyilatkozat – a Hbnytv. 4. § (4) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján – bármely közjegyző előtt megtehető.
 

  • Az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) 30/F. § (1) bekezdése szerint a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében 5000 Ft-ot kell fizetni.
  • Állandó képviselőként való regisztráció esetén az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért – a díjrendelet 30/F. § (2) bekezdése alapján – a közjegyző munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óra után 6000 Ft illeti meg, azzal, hogy ez az összeg legfeljebb 18 000 Ft-ig terjedhet (akkor is, ha a munka meghaladja a 3 órát).

Hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele

Hitelbiztosítéki nyilatkozat csak regisztrációt követően tehető.

Hitelbiztosítéki nyilatkozat – a Hbnyr. 47. §-a alapján – 2014. március 24. és 2014. április 14. között kizárólag a közjegyző előtt, a Hbnytv. 8. §-a és 9. § a) pontja szerint tehető.

A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez szükséges űrlapok március 24-től a MOKK honlapján érhetők el. A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez a nyilatkozatot tevőnek az űrlapot két példányban gépírással ki kell töltenie, és a nyilatkozat tételekor a közjegyzőnek aláírva át kell adnia. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban több jogosult vagy több kötelezett szerepel, a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a közjegyző előtt együttesen kell megtenniük. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat hozzájáruláshoz kötött vagy arra fenntartó nyilatkozat tehető, a nyilatkozatot tevőknek a hitelbiztosítéki nyilatkozatokat a közjegyző előtt együttesen kell megtenniük.

A közjegyzőnek meg kell vizsgálnia a kitöltött és aláírt űrlapot. Ha a vizsgálat alapján a hitelbiztosítéki nyilatkozatot bejegyzésre alkalmasnak találja, az űrlapról (ha a nyilatkozattevő pótlapo(ka)t is benyújt, az űrlapról és a pótlap(ok)ról együtt, egy fájlban) digitalizált másolatot készít (beszkenneli), amit hivatali elektronikus aláírásával hitelesít, majd ezt emailben megküldi a MOKK-nak elektronikus levélben.

A MOKK a megküldött, digitalizált és a közjegyző hivatali elektronikus aláírásával ellátott másolatot haladéktalanul megvizsgálja, és emailben haladéktalanul jelzi a közjegyzőnek, hogy az alapján helye van-e a hitelbiztosítéki nyilatkozat hitelbiztosítéki rendszerben való rögzítésének.

Ha a MOKK arról ad tájékoztatást, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozat alkalmas a rögzítésre, a közjegyző a fél által kitöltött és aláírt űrlap két példányát a Hbnyr. 17. §-a szerint tanúsítvánnyal látja el, amelynek egy példányát a nyilatkozatot tevőnek adja át, a másik példányát pedig 5 évig őrzi. A tanúsítványban azt kell feltüntetni, hogy az űrlap alapján a hitelbiztosítéki nyilatkozat alkalmas a hitelbiztosítéki rendszerben való rögzítésre. (ehhez is küldünk később mintát)

Ha a közjegyző a hitelbiztosítéki nyilatkozatot nem találja alkalmasnak a bejegyzésre, vagy a MOKK arról ad tájékoztatást e-mailben, hogy az űrlap digitalizált és a közjegyző hivatali elektronikus aláírásával hitelesített másolata alapján nincs helye a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítésének, akkor a közjegyző az űrlap záradékolását megtagadja, és erről végzést hoz.

A MOKK a hitelbiztosítéki nyilatkozatot az űrlap záradékolását követő munkanapon 10 óráig rögzíti a hitelbiztosítéki rendszerben. A MOKK a hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzéséről elektronikus levélben értesíti a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintetteket.

A díjrendelet 30/F. § (3) bekezdése alapján a Hbnytv. 8. § és 9. § a) pontja szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítéséért munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óra után 6000 Ft illeti meg, azzal, hogy ez az összeg legfeljebb 18 000 Ft-ig terjedhet (akkor is, ha a munka meghaladja a 3 órát).

A Hbnyr. 50. §-a alapján 2014. április 14-ig a hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele mentes a MOKK részére fizetendő költségtérítés alól, a nyilatkozat megtételével a költségtérítés megfizetettnek tekintendő.

Lekérdezés

A hitelbiztosítéki nyilvántartásból a Hbnytv. 25. és 27. §-a szerinti lekérdezést 2014. március 24-től lehet végezni. A 2014. március 24. és 2014. április 14. között megtett hitelbiztosítéki nyilatkozat alapján rögzített adatok kereshetőségét a MOKK a nyilatkozat megtételét követő munkanapon 10 órától biztosítja.
A lekérdezés mentes a költségtérítés alól (április 14. után is). A közfeladatot ellátó szervek a MOKK-tól igényelhetnek adatot, ezeket a megkereséseket a MOKK teljesíti, 2014. április 14-ig papír alapon, majd elektronikusan.

Egyéb

A Hbnyr. 49. § (4) bekezdése alapján a hitelbiztosítéki nyilvántartásba regisztrált felek Kjnp. 36/P. § szerinti jogutódlásának megállapítását 2014. április 14. után lehet kérni.

Technikai jellegű felvilágosítás március 17-től a MOKK HBNY Ügyfélszolgálatától (tel: 06-1-231-4008, email: hbnyinfo@mokk.hu) kérhető.