Dr. Tóth Ádám

Élettársak

A törvény szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. 

Kiemelendő, hogy az élettársi kapcsolat azonos és különböző nemű két személy között is létrejöhet, akkor is, ha valamelyikük házas, de nem áll fenn a házastársával házassági életközösség.

Joghatásait tekintve az élettársi kapcsolatot sem a hatályos magyar jog, sem az új Ptk. nem ismeri el a házassággal egyenértékű jogintézményként, többek között az élettársak között nem keletkezik életközösségük idejére a szerző személyétől függetlenül osztatlan közös tulajdon, továbbá az élettársak nem lesznek egymás törvényes örökösei.

Az élettársi kapcsolat létéhez nem szükséges annak hivatalos irattal történő igazolása, mert az jogi tényként a törvény erejénél fogva létrejön. Amennyiben ez mégis szükségessé válik, a közjegyző többféleképpen tud segíteni.

1.) Amennyiben a felhasználás helyén ez elegendő, az élettársak által magánokirati formában megírt élettársi nyilatkozaton a közjegyző aláírást hitelesít, de ebben az esetben az aláírt irat tartalmát nem vizsgálja, az nem válik közokirattá.

2.) Közjegyzői okirati formában tehetnek a felek élettársi nyilatkozatot, amelyben arról kell nyilatkozniuk, hogy a fenti élettársi kapcsolat fogalmának életközösségük megfelel, és rögzíthetik, hogy mióta élettársak. A nyilatkozatot bármelyik közjegyző elkészítheti. Például reprodukciós eljárás előtt, munkahelyi támogatáshoz, bevándorlási hatóság előtti eljáráshoz történő felhasználás céljából válhat szükségessé ilyen nyilatkozat tétele. A nyilatkozat megtétele nem jelent kötöttséget, azaz amennyiben megszűnik az élettársi kapcsolat, nem szükséges erről külön nyilatkozni. Nem jelent továbbá rendelkezést a vagyoni viszonyokról, ám élettársi vagyonjogi szerződés, továbbá végrendelet külön okiratban természetesen készíthető az élettársak számára.

3.) Az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából 2009. január 1. óta lehetőség van arra, hogy a felek nemperes eljárás keretében, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) kérjék a bejegyzésüket. (Ez a jogintézmény nem azonos a „bejegyzett élettársi kapcsolattal”, amely azonos nemű személyek között jöhet létre anyakönyvvezető előtt és a házasság legtöbb jogkövetkezményét eredményezi.) Az ENYER-be történő felvételét két, akár azonos, akár különböző nemű személy kérheti, akik a közjegyző előtt kijelentik, hogy élettársak. A bejegyzést az a közjegyző készítheti el, amelyik a felek valamelyikének lakóhelyén működik, de a kapcsolat fennállásáról bármikor, bármelyik közjegyző adhat ki tanúsítványt. A kapcsolat megszűnése esetén az ENYER-ből való törlést kérni kell, ezt akár a felek egyike is megteheti. Az ENYER a bejegyzés napjától kezdődően közhitelesen tanúsítja az élettársi kapcsolat fennállását, azonban az ENYER-nél a felek nem tudnak arról nyilatkozni, hogy az élettársi kapcsolat mely időpontban keletkezett tényegesen.