Dr. Tóth Ádám

Elérhetőség:Az iroda nyitvatartása:

Cím: H-1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8.
Postacím: 1461 Bp. Pf.: 230.
Telefon: +36 1 476 0158; +36 1 476 0270
Fax: +36 1 476 0271
E-mail: notar@notar.hu

Hétfő-szerda: 9-12, és 13-18 óra
Csütörtök: 9-12 és 13-19 óra
Pénteken: 9-12 és 13-16 óra

Az iroda az igényelt közjegyzői tevékenységeket előzetes megbeszélés alapján a nyitvatartási időn kívül is ellátja.

Dr. Tóth Ádám - Közjegyző

Dr. Tóth Ádám közjegyzői irodaA magyar közjegyző hatóság, az igazságszolgáltatási hatalmi ágon belül a bíróhoz hasonlóan függetlenül és pártatlanul jár el, eljárásai úgynevezett nemperes eljárások.

A közjegyző és a közjegyzői eljárás az ügyfelek jogait a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja. A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben a jog vita nélküli érvényesülését segítse elő.

A közjegyző egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyző az okiratok eredeti példányát megőrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés folyamatosságát a közjegyző személyétől függetlenül a közjegyzői irattárak is biztosítják. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van, arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel. A közjegyző az elkészített okirat szövegét felolvassa, tartalmát és jogi következményeit a laikus személynek is közérthetően elmagyarázza, mintegy lefordítja hétköznapi, érthető nyelvre. A közjegyzői okirat alapján közvetlenül, pereskedés nélkül végrehajtásnak van helye. Ez azt jelenti, ha bármelyik fél nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségét, a közjegyző kérelemre végrehajtási záradékkal látja el az okiratot, ha ennek törvényi feltételei egyébként fennállnak. Az ügyfelek ezáltal általában több évig tartó pereskedéstől menekülnek meg.  Egy további előnye az európai végrehajtási jogcím, amely lehetővé teszi, hogy az EU területén a nem vitatott követelések tekintetében bárhol végrehajtható legyen a közjegyző okirata.
A közjegyzői okiratba foglalt közvégrendeletek vagy a közjegyzőnél letétbe helyezett magánvégrendeletek mindenkori fellelhetőségét a Végintézkedések Országos Nyilvántartása biztosítja.
A közjegyző nemcsak aláírást és másolatot hitelesít, váltóóvást vesz fel, hanem más jogi jelentőségű tényt, különös bizonyító erővel tanúsít pl. gazdasági társaság közgyűlése, árverés, versenytárgyalás, sorsolás, személy életben létének tanúsítása stb. A közjegyző közhitelű nyilvántartások adatairól is tanúsítványt adhat ki,  azaz hiteles tulajdoni lapot vagy cégkivonatot állít ki.

A közjegyzőt a törvény okirat, pénz és értékek megőrzésére hatalmazza fel. Pénz és érték bizalmi őrzésére a közjegyző akkor jogosult, ha közjegyzői okirat készítése során, és azzal összefüggésben ezt az ügyfelek kérik. A közjegyző az általa megőrzésre átvett értékeket minden esetben vagyonától elkülönítetten kezeli.
A megsemmisült vagy elveszett értékpapír, betétkönyv pótlásához külön eljárásban a közjegyző segítséget nyújt.

A fizetési meghagyás a nem vitatott, de nem teljesített pénzkövetelések gyors érvényesítését segíti. Jogi személyek és vállalkozások kérelmüket elektronikusan nyújthatják be, míg magánszemélyek papír alapon is, bármely közjegyzőnél. Az EU-n belüli, de határokon átnyúló követelések európai fizetési meghagyással érvényesíthetőek a közjegyző segítségével.

A hagyatéki eljárás lefolytatása a közjegyző hatáskörébe tartozik. A közjegyzői eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatást megkapják.
A közjegyzőnél lehetőség van előzetes bizonyítási eljárás lefolytatására, és ennek keretén belül vagy külön is igazságügyi szakértő kirendelésére.
Közjegyző vezeti az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartását. A nyilvántartás bizonyítja az élettársi viszony keletkezését és megszűnését.

Irodánkban a magyar nyelv mellett angolul és németül is örömmel állunk a rendelkezésére.

Dr. Tóth Ádám közjegyzői iroda

Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Irodája 1998. óta működik Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban a Ráday u. 34. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet. Dr. Tóth Ádám közjegyző angol és német nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik. A nyelvi jogosítvány alapján az iroda tagjai az adott nyelven történő eljárásra, okiratszerkesztésre jogosultak. Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda hagyatéki illetékessége a ferencvárosi illetőségű március, és szeptember hónapban elhunyt polgárok hagyatékaira terjed ki; okiratkészítés és ténytanúsítvány esetén esetleges helyszíni eljárásra Budapest területén belül van lehetőség.

Kollégáink voltak többek között az azóta kinevezett dr. Máté Viktor, dr. Csernák András, dr. Gáspár Edina közjegyzők.

Elérhetőség:

Cím: H-1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8.
Postacím: 1461 Bp. Pf.: 230.
Telefon: +36 1 476 0158; +36 1 476 0270
Fax: +36 1 476 0271
E-mail:

E-mail küldése | Térkép megtekintése

Az iroda nyitvatartása:

Hétfő-szerda: 9-12, és 13-18 óra
Csütörtök: 9-12 és 13-19 óra
Pénteken: 9-12 és 13-16 óra

Az iroda az igényelt közjegyzői tevékenységeket előzetes megbeszélés alapján a nyitvatartási időn kívül is ellátja.