Dr. Tóth Ádám

A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartása

    1. 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). A Ptk.-nak egy önálló könyvben része lett – az eddig külön törvényben szabályozott – a családjogi szabályozás. A Családjogi Könyv a házassági vagyonjogi szerződések szabályozásánál egyrészről a korábbi szabályozáshoz hasonlóan rendelkezik arról, hogy a házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják, másrészről létrehozta a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartását (Ptk. 4:65. §).
      További változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a Ptk. Kötelmi Jogi Könyvében (6. könyv) a házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó rendelkezésekkel azonos szabályt vezet be az élettársi vagyonjogi szerződések érvényessége és nyilvántartása tekintetében is (Ptk. 6:515. §).
    2. Arról, hogy a Ptk. által bevezetett Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) mely szervezet vezeti, a nyilvántartásból kinek, mely feltételekkel adható tájékoztatás, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.) – szintén 2014. március 15-én hatályba lépő – 36/H-36/K. §-a rendelkezik.

A Kjnp. 36/H. §-a (1) bekezdésének értelmében a nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását.

A Kjnp. 36/H. §-ának (4) bekezdése szerint a nyilvántartás – ellenkező bizonyításáig – közhitelesen tanúsítja, hogy az abba bejegyzett vagyonjogi szerződés fennáll.

Nem teszi tehát érvénytelenné a házassági vagyonjogi szerződést, ha azt a nyilvántartásba nem jegyzik be, de harmadik személlyel, így a hitelezővel szemben csak akkor lehet rá hivatkozni, ha a nyilvántartásban szerepel, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett [Ptk. 4:65. § (2)]

A Kjnp. 36/I. §-ában foglaltak alapján a vagyonjogi szerződésnek a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti, továbbá a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése iránti kérelmet a vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen - közösen - terjeszthetik elő a közjegyzőnél. A kérelemhez csatolni kell a vagyonjogi szerződést, illetve az annak módosításáról, törléséről, megszüntetéséről vagy megszűnéséről szóló okiratot.

A közjegyző a kérelmezők személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával győződik meg.

A közjegyző illetékességét a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.

A közjegyző a Kjnp. 36/J. §-a alapján két esetkörben jegyzi be a házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződést:

  • ha a vagyonjogi szerződést ő maga készítette, és a szerződés közokiratba foglalásával egyidejűleg kérik a felek a bejegyzést,
  • ha a saját maga által korábban készített vagy más közjegyző által korábban közokiratba foglalt vagyonjogi szerződés, illetve ügyvéd által ellenjegyzett vagyonjogi szerződés bejegyzését kérik a felek.

A Kjnp. 36/J. §-ának (1) bekezdése szerint, ha a közjegyző vagyonjogi szerződést foglal közjegyzői okiratba, ennek tényét a közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg a szerződést kötő felek közös kérelmére jegyzi be a nyilvántartásba.

A Kjnp. 36/J §-ának (2) bekezdése szerint a közjegyző - alakszerű határozat hozatala és a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatás nélkül - bejegyzi a nyilvántartásba a - saját maga vagy más közjegyző által korábban készített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt - vagyonjogi szerződés fennállásának tényét, amennyiben az a Kjnp. 36/J. §-ában foglalt feltételeknek megfelel.

A nyilvántartás a Kjnp. 36/K. §-a (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza.

A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet rögzíti a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (a továbbiakban: Kamara), mint a nyilvántartási rendszer működtetéséért felelős szervnek a feladatait és a közjegyzők nyilvántartás vezetésével kapcsolatos kötelezettségeinek részletes szabályait.

A rendelet 3. §-ának értelmében a Kamara biztosítja, hogy az informatikai alkalmazás – a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő bejegyzés és az abból történő adatigénylés céljára – munkanapokon legalább 8 órától 20 óráig elérhető legyen.

A nyilvántartásba történő adat bejegyzésére az informatikai alkalmazás erre szolgáló felületén, az erre rendszeresített elektronikus adatlap kitöltésével kerül sor.

Ha az informatikai alkalmazás a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő adatrögzítés időpontjában nem elérhető a közjegyző számára, a bejegyzést az informatikai alkalmazás újbóli rendelkezésre állásakor haladéktalanul, de legkésőbb a rendelkezésre állást következő munkanap 12 óráig teljesíteni kell.

A vagyonjogi szerződés módosítása tényének bejegyzése iránt a közjegyző akkor intézkedhet, ha a módosítással egységes szerkezetbe foglalt vagyonjogi szerződés is benyújtásra került a közjegyzőnek.

Betekintés a nyilvántartásba:

A Kjnp. 36/K. §-ának (3) bekezdése szerint a vagyonjogi szerződés fennállásának tényére vonatkozóan a nyilvántartásba bárki bármely közjegyzőnél díj megfizetése ellenében betekinthet és annak alapján saját céljára feljegyzést készíthet. A betekintés a vagyonjogi szerződést megkötő felek valamelyikének az Kjnp. 36/K. §-a (1) bekezdése b) pontjában szereplő adatainak megadása és az ehhez fűződő jogi érdek igazolása alapján történhet. A jogi érdek igazolása során meg kell jelölni azt a jogügyletet, illetve egyéb okot, amely az adatfelhasználás jogszerű célját és jogalapját megalapozza. A lekérdezés eredményéről a közjegyző - kérelemre - tanúsítványt állít ki. A közjegyzői tanúsítvány a lekérdezéstől függően valamennyi bejegyzést hitelesen igazolja.

A közjegyző betekintés esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti különösen
a) betekintést kérő adatait,
b) a jogi érdek igazolásának módját,

Közjegyzői lekérdezés a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából:

A Kjnp. 36/K. §-ának (4) bekezdése szerint a közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki a nyilvántartásban szereplő személy számára a nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve a nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, hogy a nyilvántartásban nem szerepel.

A vagyonjogi szerződések nyilvántartásból történő adatigénylés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak az érintett személy(ek) Kjnp. 36/K. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt adataival való kitöltésével történik.

Felvilágosítás adása a vagyonjogi szerződés tartalmáról:

A Kjnp. 36/K. §-ának (5) bekezdése alapján a vagyonjogi szerződés tartalmáról felvilágosítás csak valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazása alapján adható.

Felvilágosítás adása a vagyonjogi szerződés tényének, a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése során eljárt közjegyzőtől kérhető; ha a közjegyző észleli, hogy utóbb a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére került sor a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, arról a felvilágosítást kérőt tájékoztatja.

A közjegyző felvilágosítás adása esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti különösen
a) a felvilágosítást kérő adatait,
b) annak igazolásának módját, hogy a felvilágosítást kérő valamelyik szerződő féltől írásbeli felhatalmazást kapott,

A vagyonjogi szerződés tartalmáról szóló felvilágosítás adást a közjegyző akként teljesíti, hogy a vagyonjogi szerződésről
a) hiteles kiadmányt ad a felvilágosítást kérőnek, ha a vagyonjogi szerződést a felvilágosítást adó közjegyző készítette,
b) hitelesített másolat készít és ad a felvilágosítást kérőnek, ha a vagyonjogi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták vagy azt másik közjegyző készítette.

A kérelmező a nyilvántartás igénybevételéért kamarai költségtérítést és anme peres eljárás iránti kérelem előterjesztésért közjegyzői eljárási díjat köteles fizetni.

A 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet 16. §-ának (2) bekezdése értelmében a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába való bejegyzésnek a költségtérítése 10 000 forint; a nyilvántartásból való lekérdezés költségtérítése 1000 forint. A költségtérítés a Kamarát illeti, megfizetésének módjáról a Kamara honlapján található tájékoztató fog majd eligazítást adni.

A közjegyzőt a nyilvántartás vezetéséért a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet új 30/G. §-a szerinti díjazás illeti meg:

„30/G. § (1) A közjegyzőt a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért, ha a vagyonjogi szerződést az eljáró közjegyző készítette, a 12. § (2) bekezdés d) pontjában egy órára megállapított munkadíj illeti meg.

(2) A közjegyzőt az (1) bekezdés szerinti nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért, ha a vagyonjogi szerződést nem az eljáró közjegyző készítette vagy azt ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, a 12. § (2) bekezdés d) pontja szerinti munkadíj illeti meg, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a két órára járó munkadíj összegénél.

(3) A közjegyzőt a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő betekintés biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 forint illeti meg.

Az eljárásra ügyviteli szempontból a KÜSZ szabályai alkalmazandóak.